Batavia

Dit huis, “Batavia”, is een zogenaamd dijkhuis. Op een oude kaart van 1750 staan er 24. Die zijn er nu allemaal niet meer. De oudste dijkhuizen stammen uit de 16e eeuw. Een dijkhuis in zijn meest oorspronkelijke vorm bestond uit een voorhuis, een klein bijgebouw en een grote. Het was van de dijk gescheiden door een hek of een haag, nooit door een sloot. De eerste bewoners van de dijkhuizen kregen de taak de Slachtedyk te onderhouden. Ze kregen het vruchtgebruik van de dijk en konden dan een kleine koemelkerij beginnen. Later toen de dijk verhard werd was er bij de dijkhuizen vaak ook een kleine herberg verbonden met een doorrit. Daar werd vaak een borreltje in de jachtweide van Batavia gedronken.

Dit hûs, “Batavia”, is een saneamd dykhûs. Op in âlde kaart fan 1750 stean der 24. Dy binne der no net allegear mear. De âldste dykhuzen stamme út de 16e ieuw. In dykhûs yn syn meast oarspronlike foarm bestie út in foarhûs, in lyts buthûs en in berch. It wie fan de dyk skieden troch in stek of in haach, nooit troch in sleat. De earste bewenners fan de dykhuzen krigen de taak de Slachtedyk te ûnderhâlden. Se krigen it fruchtgebrûk fan de dyk en koene dan in lytse komelkerij begjinne. Letter doe de dyk ferhurde waard wie der oan de dykhuzen faak ek in lytse herberg mei in trochreed ferbûn. Der waard gauris “in sûpke yn de jachtweide fan Batavia” kocht.

Schilderij van Batavia, zo zag het er vroeger uit